پذیرش آگهی:تیتر یعنی هدایتگر خواننده به سوی خبر. جمله یا عبارتی است که به خبر هویّت می دهد، می تواند خواننده را به خواندن مطلب ترغیب کند، یا او را از خواندن باز دارد. خواننده روزنامه پویاست و مطالب مخلتف را انتخاب می کند. ۱ بررسیهای بی شماری که بر روی خوانندگان روزنامه انجام شده، نشان می دهد که خواننده به منظور تأمین «نیازهای آنی و آتی» وآگاهی از محیط اطراف خود، همه مطالب روزنامه را نمی خواند بلکه آنچه را که مورد نظر اوست، برمی گزیند.۲ تیتر در بسیاری از روزنامه ها عامل مؤثری در توجه خوانندگان به آنهاست. بسیاری از مردم، روزنامه را به خواندن تیترهای صفحه اول آن بر روی دکه روزنامه فروشیها خریداری می کنند. به همین دلیل، صفحه اول اکثر روزنامه های ایران به سبک ویترینی و با تیتر های درشت آرایش می شود. در چنین روزنامه هایی، بزرگی یا کوچکی تیتر، خود به خود اهمیت تیتر را القا می کند. البته باید توجه داشت، در روزنامه هایی که از سبکهای دیگر صفحه آرایی بهره می گیرند، علاوه بر مورد فوق، اولویت خبر را جایگاه تیتر در صفحه تعیین می کند.

ویژگی های تیتر:

• بیان پیام خبری به طور خلاصه و فشرده؛
• ترغیب خواننده به خواندن «لید» و متن خبر (خرید روزنامه)؛
• تعیین اهمیت و ارزشیابی مطالب مختلف؛
• تفکیک مطالب مختلف روزنامه از یکدیگر؛
• کمک به زیبایی صفحه روزنامه.
بنابراین، با توجه به اهمیت تیتر در ارزشیابی و اولویت بخشیدن به رویدادها، تیتر خبری باید چکیده مهمترین مطلب را دقیق و روشن بیان کند. به عبارت دیگر، تیتر باید بتواند با حداقل واژه ها، حداکثر مفهوم و معنا را برساند.

قواعد تیتر نویسی :

• در نوشتن تیتر باید از واژه های آشنا و رسا استفاده کرد؛
• تیتر باید روشن، دقیق و بدون ابهام باشد؛
• چون تیتر، شعار (Slogan)نیست، بنابراین باید حاوی فعل باشد، مگر در شرایطی که انجام شدن یا انجام نشدن کار برای خواننده ابهامی در برنداشته باشد؛
• انتخاب فعل مناسب،کلید موفقیت در نگارش تیتر است؛
• از تکرار کلمه در تیتر باید اجتناب کرد؛
• از نوشتن تیتر های سؤالی، مگر در موارد ضروری، باید خودداری کرد؛
• از نوشتن تیتر های منفی باید اجتناب کرد، مگر در مواردی که تیتر هدف خاصی را دنبال می کند،
• از شکستن واژه ها در تیتر باید پرهیز کرد؛
• هر چه تیتر کوتاهتر باشد- به شرط آن که مهمترین مطلب را به طور دقیق برساند- بهتر است؛
• از نوشتن حروف اضافه و برخی واژه ها، مانند «به»، «برای»، «با» در ابتدای تیتر باید خودداری کرد؛
• شکل ظاهری تیتر را از نظر انتخاب واژه ها ی مشابه باید در نظر گرفت؛
• همانند لید، «تیتر نقلی» به صورت «نقل قول مستقیم» تنها در صورتی مجاز است که تیتر ویژگیهای بالا را دارا باشد، درغیر این صورت، باید مفهوم مطلب را به صورت «نقل قول غیر مستقیم» برای تیتر نوشت.

اجزای تیتر

تیتر شامل این اجزاست:

تیتر اصلی: به تیتری که مهمترین مطلب خبر را بیان می کند، تیتر اصلی می گویند درپاره ای ا ز خبرها، این تیتر یگانه تیتر خبر است و به همین دلیل با درشت ترین حروف نسبت به تیترهای فرعی نوشته می شود. مانند:
مانور مشترک نیروهای مسلح در خلیج فارس برگزار شد.

روتیتر: روتیتر، تیتری است که در بالای تیتر اصلی قرار می گیرد وبا حروف کوچکتر نوشته می شود. روتیتر مقدمه یا مؤخره تیتر اصلی است یا خود مستقل می باشد. در تیترهای یک یا دو ستونی، استفاده از روتیتر به صورت «مستقل» یا «مؤخره» مناسب نیست. روتیتر باید به گونه ای باشد که با برداشتن آن لطمه ای به تیتر اصلی خبر وارد نیاید.

زیرتیتر:  بعد از تیتر اصلی و زیر آن قرار می‌گیرد با حروف کوچکتر از تیتر اصلی و مستقل از آن می‌آید: زیر تیتر ضمن اینکه مفهوم مستقل از تیتر دارد به شکل یک تیتر دیگر زیر تیتر اصلی می‌آید.

خلاصه تیتر (Summary head): در پاره ای از موارد که خبر طولانی است و حاوی مطالب متعدد می باشد، می توان خلاصه ای از مطالب مهم رابعد از تیتر اصلی یا زیر تیتر به صورت جمله های مستقل بیان کرد. خلاصه تیتر را در اصطلاح حرفه ای «سوتیتر» (Soustitre ) هم می گویند که با ستاره یا نقطه های درشت در ابتدای جمله مشخص می شود . مثال:

روتیتر: با بهره برداری از کشتی «ایران هرمز -۲۵» در بوشهر
تیتر اصلی: نخستین خط کشتیرانی ایران – قطر افتتاح شد
زیر تیتر: کشتی «ایران هرمز – ۲۵» ظرفیت ۱۵۰ مسافر و ۵۰۰ تن بار را دارد.
خلاصه تیتر: کشتی «ایران هرمز – ۲۵) مسافت بین بوشهر و بندر دوحه را که ۲۵۰ مایل است، ۲۴ ساعته طی می کند.
* هر مسافر می تواند تا ۵۰ کیلو بار به طور رایگان همراه داشته باشد.

میان تیتر (Subhead): میان تیتر معمولاً چند کلمه یا عبارت کوتاه است که در میان خبرهای طولانی و خبرهای تلفیقی برای تفکیک مطالب مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از میان تیتر در این گونه خبرها نه تنها لازم، بلکه ضروری است، زیرا برای خواننده سهولت بسیار ایجاد می کند.
اندازه حروف میان تیتر از اندازه حروف متن خبر درشت تر است. باید توجه داشت که استفاده از تیترهای فرعی بستگی به اهمیت و اندازه خبر دارد.

اشکال تیتر
علاوه بر نقشها و کارکردهای تیتر که شرح آنها داده شد، انتخاب شکل تیترها، تعداد ستونهایی که اشغال می کنند و همچنین شکل قلمی که در آنها به کار می رود نیز نقشهای خاص را در جلب نگاه خواننده ایفا می کنند. تیترها از لحاظ کمک به زیباسازی صفحات و تسهیل کار تفکیک مطالب به شکلهای زیر ارائه می شوند:
تیتر یک سطری (Single – line headline ): این تیتر همان گونه که از نام آن برمی آید، در یک سطر نوشته می شود:

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تیتر دو یا چند سطری (Multi – line headline ): این نوع تیترها- به خصوص در هنگامی که تعداد واژه های تیتر زیاد است- در دو یا چند سطر (و ترجیحاً در دو سطر ) ارائه می شوند:

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تیتر پلکانی (Stepped headline): این تیتر شبیه پله است و یا به راست و یا به طرف چپ تمایل دارد:
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تیتر هرم وارونه (Inverted pyramid headline ): شکل این تیتر شبیه هرم وارونه است و کلمات آن به تدریج از بالا به پایین، تا رأس هرم کاهش می یابند:
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭
٭

تیتر مثلثی (Triangle headline ): این تیتر بر خلاف تیتر هرم وارونه از یک کلمه در سطر اول شروع می شود و به شکل مثلث پایان می پذیرد:
٭
٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شکلهای سایر تیترها که صفحه آریان برحسب جایی که در اختیار دارند و سلیقه ای که به خرج می دهند از آنها استفاده می کنند به شرح زیر هستند:
– نیم هرمی متمایل به چپ (Flush -left)؛
– نیم هرمی متمایل به راست( Flush – right)؛
– نامساوی متمایل به چپ ؛
– نامساوی متمایل به راست؛
– نامساوی و متمرکز (قرینه)؛
– حاشیه متحرک (Hanging Indention)؛
– ترکیبی (Combination)
– چکشی (Hammer headline) که در آن یک کلمه از تیتر با حروف درشت تر در بالای تیتر می آید:
برف
تهران را سفید پوش کرد

ضرباهنگ تیتر :

حرکت یکنواخت. برخى از تیترها روى خط راست حرکت مى‏کنند. این تیترها آهنگ یکنواخت و معتدلى دارند، مثل:
رئیس‏جمهور به دمشق رفت
«حرکت یکنواخت»
تیتر از نقطه «الف» تا «ب» یک حرکت بى‏افت‏وخیز و یکنواخت دارد، بدون آن‏که فراز و نشیبى در لحن اثر بگذارد.

حرکت موجى. تیتر در این وضع روى طول موج حرکت موزون و آهنگین دارد. آهنگ تیتر دلنشین است و با استفاده از واژه‏هاى آهنگین نوشته شده است، مثل:
‏هفته‏اى‏درپیش‏است:سرد،بارانى‏وبرفى
«حرکت موجى»
حرکت ضربه‏اى. تیتر در این وضع ریتمیک و با ضرباهنگ شکسته یا منقطع به‏نظر مى‏آید. هر ضربه روى هر واژه مى‏نشیند و با واژه بعد به حرکت درمى‏آید، مثل:
کودتا در الجزایر شکست خورد
«حرکت ضربه‏اى»

انواع تیتر:

۱. تیتر استنباطى/ Inferential headlineبرداشت صحیح تیترنویس از خبر در قالب یک جمله کوتاه، تیتر استنباطى است. در تیترهاى استنباطى، تیترنویس عصاره خبر را به‏صورت یک جمله بازگو مى‏کند و در واقع مفهوم را بیان مى‏دارد. این‏کار به چند طریق صورت مى‏گیرد:
تیترنویس ممکن است از خواندن خبر به این مفهوم دست یابد که مثلاً اخطار یا هشدار صورت گرفته است، در حالى که عین کلمات اخطار یا هشدار در خود خبر وجود ندارد. به‏عنوان مثال، شهردار در مصاحبه‏اى سد معبر در پیاده‏روها را توسط اصناف خلاف اعلام مى‏کند و مى‏گوید براى مرتکبین جریمه درنظر گرفته شده است.
از این قسمت از مصاحبه بوى اخطار به مشام مى‏رسد و مى‏توان چنین چیزى را تیتر استنباط کرد:
اخطار شهردار به اصناف در مورد سد معبر

۲-دوتیترى
براى نخستین بار دوتیترى در جریان جنگ نیروهاى متحدین با عراق، موسوم به جنگ نفت در یکى از روزنامه‏هاى کشور مورد استفاده قرار گرفت. تا قبل از آن تیترهاى دوجمله‏اى مرسوم بود که دو جمله از یک سخنرانى را به‏صورت تیتر مى‏نوشتند و طبعاً تیترهایى طولانى و خارج از معیارهاى مرسوم بودند.
از نظر شکل تیتر اوّل را باید بدون ختم به فعل نوشت و تیتر دوّم را باید با فعل خاتمه داد، هرچند که در برخى از مواقع به ضرورت زیبایى مى‏توان هر دو تیتر را با فعل هم خاتمه داد. فعل پایانى تیتر دوّم، تحکم بیشترى به تیتر مى‏دهد و از نظر معنا نیز تیتر را روشن‏تر و واضح‏تر مى‏سازد. به نخستین دوتیترى درج‏شده در یکى از روزنامه‏هاى کشور توجه کنید:
درخواست جهانى براى کمک به مردم عراق
بغداد همچنان زیر آتش است
مثال:
نبردهاى تن به تن در کویت
نیروهاى‏متحدین‏به‏خاک‏عراق‏تجاوزکردند
ارتباط ظاهرى این تیترها با یکدیگر کمتر از تیتر قبلى است، امّا با مطالعه خبر دیده مى‏شود که ارتباط معنایى مستقیم با هم پیدا مى‏کنند. این تیتر خواننده را کنجکاو مى‏کند. مثال:
پافشارى‏ایران‏براى‏تشکیل‏کنفرانس‏اسلامى
جبهه دوّم علیه عراق از ترکیه گشوده شد
ارتباط معنایى این دو تیتر از تیتر قبلى بیشتر است و کنجکاوى خواننده را هم بیشتر برمى‏انگیزد. با این حال باید توجه داشت که زیبایى این تیترها خودبه‏خود خواننده را جلب مى‏کند.
به نمونه‏ هاى دیگرى از دوتیتریها توجه کنید:

۳-تیتر اقناعی:

چنین تیترهایی با هدفهای مشخصی نوشته می شود: هدایت یا تهییج افکار عمومی، تبلیغ و برجسته سازی موضوعی در جامعه، زمینه سازی در پیرامون اجرای سیاست، تحت تأثیر قرار دادن گروه یا طبقاتی از جامعه و به طور کلی تبلیغ غیر مستقیم برای ترغیب، القا یا تبلیغ یک پیام خبری. در این گونه تیتر ها،مثال:

عراق با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره درباره کویت موافقت کرد
موافقت عراق برای مذاکره با آمریکا اعلام شد
توافق عراق و آمریکا برای مذاکره در ژنو
این سه تیتر، در ظاهر یک معنا و مفهوم را میرساند، یعنی با وجود تفاوت در شکل ظاهری، معنای واحدی را القا می کنند، اما تاثیر تیتر سوم به دلیل استفاده از واژه «توافق» به طور غیرمستقیم برخواننده بیشتر است و القا کننده همدلی و هماوایی عراقی و آمریکا است.

انواع‌ تیتر مدرن‌ یا تحلیلی‌
۱. تیترهای‌ تحلیلی‌ نتیجه‌گرا: مثل‌ تیتر فرانکفورتر الگماینه‌ برای‌ بازگشت‌ بی‌نتیجه‌ کلینتون‌ از مسکو/کسی‌ برای‌ کلینتون‌ کف‌ نزد/
۲. تیترهای‌ تحلیلی‌ شخصیت‌محور: مثل‌ تیتر آقای‌ الکابش‌، خبرنگار برجسته‌ شبکه‌ دوم‌ تلویزیون‌ فرانسه‌ در مصاحبه‌ با میتران‌/ سرطان‌، میتران‌ را از الیزه‌ بیرون‌ می‌راند/ یا تیتر اکثر مطبوعات‌ منطقه‌ برای‌ حازم‌الشعلان‌/ ظهور صدام‌ دوم‌ در عراق
۳. تیترهای‌ تحلیلی‌ موضوع‌محور: مانند تیتر مسعود بهنود برای‌ یک‌ مطلب‌ تاریخی‌ ـ سیاسی‌ در مجله‌ آدینه‌/ ای‌ کاش‌ نفت‌ نمی‌بود/
۴. تیترهای‌ تحلیلی‌ هشداری‌: مانند تیتر روزنامه‌ یومیوری‌ برای‌ حمله‌ ارتش‌ عراق به‌ کویت‌/ خودکشی‌ (دیکتاتور) حاکم‌ مغرور
۵. تیترهای‌ تحلیلی‌ آگهی‌دهنده‌: مثل‌ تیتر مطبوعات‌ ورزشی‌ اروپا پس‌ از پایان‌ المپیک‌ آتن‌ و مشخص‌ شدن‌ نتیجه‌ مدال‌ها و اعلام‌ پکن‌ به‌ عنوان‌ مقربازی‌های‌ بعدی‌ المپیک‌ چشم‌بادامی‌ها، المپیک‌ پکن‌ را تسخیر می‌کنند/
۶. تیترهای‌ تحلیلی‌ شگفتی‌آور: مثل‌ تیتر ایزوستیا (مسکو) برای‌ پیشروی‌ آب‌ دریای‌ خزر/۲ استان‌ ایران‌ تا ۵ سال‌ دیگر در خشکی‌ نمی‌مانند/
از شش‌ نوع‌ تیتر تحلیلی‌ به‌ یک‌ وجه‌ مشترک‌ می‌رسیم‌: تأکید بربازگشایی‌ عنصرهای‌ چگونه‌ و چرا در رویدادها.
ملاحظه‌ می‌کنید که‌ در تیتر تحلیلی‌ موضوع‌ محور به‌ همان‌ دلیل‌ که‌ بر موضوع‌ یعنی‌ «نفت‌» تأکید شده‌ است‌، در تیتر نتیجه‌گرا، موضوع‌ بی‌ثمر بودن‌ مذاکرات‌ سیاسیِ رئیس‌جمهور پیشین‌ امریکا مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و در بقیه‌ موارد نیز، مسأله‌ به‌ همین‌ شکل‌ است‌.
اما وجه‌ مشترک‌ دوم‌ تیترهای‌ شش‌گانه‌ تحلیلی‌ این‌ است‌ که‌ «جهت‌ و پیکان‌تیتر» به‌ سمت‌ مخاطب‌، رو به‌ آینده‌ است‌ نه‌ به‌ پشت‌سر او، جهت‌ تیترهای‌ تحلیلی‌ در هر شش‌ نوع‌ به‌ سمت‌ آینده‌ تمرکز دارد و این‌ از ذات‌ و ساختار روزنامه‌نگاری‌ مدرن‌ یا امروزی‌ ناشی‌ می‌شود.
یک‌ توضیح‌:
جالب‌ است‌ بدانیم‌ که‌ در تیترهای‌ رویداد محور که‌ در روزنامه‌نگاری‌ تحلیلی‌ هم‌، از جایگاه‌ مناسبی‌ برخودارند، عملاً کلیت‌ «رویداد» مورد توجه‌ قرار می‌گیرد نه‌ یک‌ عنصر خاص‌ از رویداد. مثلاً به‌ تیتر «طوفان‌ ژاپن‌ زلزله‌ ۹۲ را از خاطره‌ها پاک‌ کرد» توجه‌ کنید. این‌ تیتر یک‌ رویکرد مشخص‌ دارد: رویداد محوری‌. در اینجا صرفاً طوفان‌ ژاپن‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و تا آخر نیز ترکیب‌ واژگانی‌ به‌ کمک‌ رویداد اصلی‌ ـ یعنی‌ طوفان‌ ژاپن‌ ـ آمده‌ است‌.

مکمل‌های‌ ارتباط‌گر در تیتر
۱. مکمل‌های‌ اقناع‌گر

۲. مکمل‌های‌ شبه‌واقعیت‌: ( Alligory ، قیاس‌ یا ترویج‌ ناآشنا به‌ کمک‌ آشنا)

۳. مکمل‌های‌ مشروعیت‌
هنگام‌ تیترزدن‌ خوب‌ است‌ به‌ مکمل‌های‌ تیتر توجه‌کنیم‌: آیا تیتر ما به‌ یک‌ مکمل‌ اقناع‌کننده‌ نیاز دارد؟ آیا ضروری‌ است‌ تا با استفاده‌ از عنصر قیاس‌ یا شبه‌واقعیت‌، تیتر را غنی‌ کنیم‌؟ یا نه‌ هیچکدام‌. تیتر ما، ممکن‌ است‌ به‌ عنصر تکمیلی‌ دیگری‌ نیازمند باشد تا به‌ او مشروعیت‌ بیشتری‌ نزد مخاطب‌ ببخشد.
فرض‌ کنید ابتدا این‌ تیتر را زده‌اید: نفت‌ ۱۲۰ دلاری‌، اما بعداً بخواهید تیتر را کامل‌ کنید: نفت‌، بازار بورس‌ را شوکه‌ کرد. این‌ بار شما از خبرِ عبور قیمت‌ نفت‌ از مرز ۱۲۰دلار، عنصر اقناع‌گری‌ که‌ بازار بورس‌ هم‌ با این‌ افزایش‌ قیمت‌ جهانی‌، شوکه‌ شده‌ است‌، را وارد تیتر می‌کنید.
در حالت‌های‌ دیگر نیز، مسأله‌ به‌ همین‌ شکل‌ است‌. می‌توان‌ مثال‌هایی‌ را هم‌ برای‌ مکمل‌های‌ شبه‌واقعیت‌ و مشروعیت‌ آورد.

زمان فعل تیتر
در تیتر نویسی ترجیح براین است که اگر رویداد مربوط به گذشته است، فعل تیتر به صورت «ماضی مطلق» و در صورتی که مربوط به آینده است «مضارع اخباری »باشد. مثال:
رییس جمهوری پاکستان وارد ترکیه شد (ماضی مطلق)
وزیر خارجه شوروی فردا به عراق می رود (مضارع اخباری)

«برجسته سازی» یا «اولویت گذاری»(Agenda- Setting )
در اوایل دهه ۱۹۷۰ دیدگاهی که با عنوان «برجسته سازی» یا «اولویت گذاری»(Agenda- Setting ) رسانه ها توسط «دونالد شا» و «ماکسول مک کومز» (onald ShawD/ Maxwell Mccombs ) مطرح شده، اشاره به این نکته دارد که رسانه های خبری با بزرگ و برجسته کردن رویدادهای مختلف، کوشش در القای دیدگاههای خاص خود به مخاطبان دارند. از نظر این پژوهشگران، بزرگ و برجسته کردن مطالب در رسانه های خبری باعث می شود که مخاطبان هم، هماند رسانه ها، آن مطالب رابرجسته و مهم بپندارند. آنها می گویند، اگر رسانه های خبری (رادیو، تلویزیون و روزنامه) با این عمل نتوانند تغییرات رفتاری قابل قبولی در مخاطبان به وجود آورند، حداقل باعث تغییرات شناختی قابل ملاحظه ای در مخاطبان خواهند شد. ۵همان طور که بررسیهای بعدی نشان می دهد، این نکته را باید در نظر داشت که خواننده روزنامه اهمیت و ارزش هر خبر را به توجه به مرتبط بودن آن رویداد به کار و زندگیش تعیین می کند و آثار شناختی، انفعالی و رفتاری رسانه ها ـچه کوتاه مدت و چه بلند مدت ـ بستگی به این موضوع دارد.

اصطلاحات انگلیسی برای درک متون:
٭ هر گاه اشتباهی در چیدن تیترها رخ دهد به آن Head-bust می گویند.
٭ هر گاه بقیه خبر در صفحه دیگری ارائه شود و تیتر آن خبر- در آن صفحه- چه کامل و چه ناتمام آورده شود، Jump head نامیده می شود.
٭ برای تیتر اول پنج معادل وجود دارد: Top head , Ribbon , Streamer , Banner ,Line
٭ به میزان واحد های تیتر (اعم از واژه های کوچک و بزرگ و همچنین فضایی که بین واژه ها وجود دارد) Headline count گفته می شود.
٭ به تیتر اصلی در صفحات داخلی- نه صفحه اول- Binder می گویند.
٭ به تیتری که خیلی وقتها کاربرد دارد- به ویژه تیترهای ستونهای ثابت- ولی دوباره در حروفچینی چیده نمی شود، و همیشه حاضر و آماده است Standing head می گویند.

انتهای پیام/

پذیرش آگهی: مسئله محتوا و شکل آن در مطبوعات عنوان مطلبی است که این بار در مورد آن می خواهیم صحبت کنیم. امروزه انواع محتوا و رسانه های مطبوعاتی وجود دارد که هرکدام در رابطه با مسئله تولید محتوا با چالش هایی رو به رو بوده اند. در ادامه قصد داریم انواع مطبوعات و محتواها را بیان کنیم و به بررسی آن بپردازیم.

محتوا و مطبوعات:

شاید بشود گفت که مطبوعات خواستگاه اصلی محتوا می باشند. و اولین اشخاصی که با مسئله محتوا و انواع اشکال  آن رو به رو بوده اند، اشخاصی بوده اند که به مطبوعات ارتباط داشتند. در گذشته اولین رسانه های مطبوعاتی روزنامه ها بوده اند ، که در ابتدا محتواهای آنها بیشتر بر اساس خبر رسانی و اطلاعات بوده و هر چقدر که جلوتر آمده ایم ، بیشتر سرگرمی مخاطب مورد اهمیت واقع شده و به تولید محتوا در این زمینه پرداخته اند. اما اگر بخواهیم روند صعودی محتوا و شکل آن در مطبوعات را بررسی کنیم ، همانطور که گفتیم اولین مطبوعات رسانه ها بوده اند ، و اولین قدم آنها مسئله محتوا ، محتوا نویسی و تولید محتوا بوده است. اولین محتواهای تولید شده در زمینه خبر ، اطلاع رسانی بوده و کم کم ستون های پاورقی به مطبوعات اضافه شده و داستان های پاورقی که در ابتدا به صورت داستان هایی برای شب و داستان های کارآگاهی بوده و البته همین اولین مسئله محتوا ، یعنی تولید محتوا متنی ، نیز امروز می توان گفت که  پایه اولیه ی بسیاری از رسانه های مطبوعاتی می باشد که بر بستر آن فعالیت می کنند و بعد ها با اضافه شدن رادیو و تلویزیون به مطبوعات ها مسئله محتوا در تولید محتواهای شنیداری و ویدئو به وجود امد. و تا به امروز می رسیم که انواع مطبوعات نیازمند انواع محتواها هستند.

انواع محتواها در مطبوعات امروزی:

امروزه مطبوعات و رسانه ها در چندین بعد فعالیت می کنند و مسئله محتوا برای آنها امروزه به دغدغه جدی بدل شده است. برای اینکه مطبوعات در حالت عادی به روش چاپ شده بر روی کاغذ به حالت روزنامه ، مجله ، هفته نامه و … می باشند ، اما امروزه با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی ما شاهد این هستیم که مطبوعات در این رسانه ها نیز دارای پایگاه می باشند و فعالیت های بسیاری در جهت جذب مخاطب انجام می دهند. زمانی که پایگاه های رسانه های مطبوعاتی در مدیوم های مختلف گسترش پیدا می کند ، طبیعتا نیاز به تولید محتوا آنها نیز گسترش می یابد. و می بایست با توجه به پلتفرمی که در آن فعالیت دارند ، محتوایی متناسب با آن پلتفرم نیز تولید کنند. امروزه رسانه های مطبوعاتی در کنار روزنامه خود ، دارای سایت در اینترنت ، صفحاتی در اینستاگرام و دارای کانال هایی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام هستند و همچنین فعالیت های دیگری در دیگر سایت ها همچون اپارات و ….. .

اولین مسئله محتوا در مطبوعات ، صداقت و درست بودن آن محتوا می باشد. این بدین معنی می باشد که مهم نیست شما در چه پلتفرمی با چه نوع محتوایی و با چه رویه ای کار می کنید ، در اولین قدم می بایست محتواهای تولید شده بر اساس اطلاعات درست ایجاد شده باشند.

زمانی که شما محتوای متنی تولید می کنید چه در روزنامه و چه در سایت ، متن یا مقاله شما می بایست جذاب باشد و یک نیاز مخاطب را برطرف کند، هر مخاطبی انواع نیازها دارد و هنگامی که رسانه مطبوعاتی شما را انتخاب می کند به دنبال رفع آن نیاز می باشد. آن نیاز می تواند نیاز به دریافت اطلاعات باشد ، یا سرگرم شدن یا خواندن خبر و یا هر چیز دیگری. شما مطلب خود را به نحوی می بایست نگارش کنید که مخاطب را جذب کند و هنگامی که در سایت ها نشر پیدا می کند ، از لحاظ سئو و دیگر چیزها نیز بررسی شود. نوع بعدی محتواها که در کنار این محتواهای متنی برای مطبوعات کارایی و اهمیت بسیار بالایی دارد ، قرار دادن تصویر یا عکس می باشد. شما هنگامی که در کنار مقاله یا متن خود عکس یا تصویر زیبایی را قرار می دهید ، باعث جلب توجه و جذابیت بیشتری برای متن می شود. البته به این نکته نیز می بایست توجه داشت که تصاویر استفاده شده از کیفیت بالایی برخوردار باشند و به موضوع مقاله یا محتوای شما ارتباط داشته باشند و در مکان مناسبی در کنار مقاله قرار گیرند.

تولید محتوا در مطبوعات اینترنتی:

همانطور که در بالا به ان اشاره کردیم ، امروزه مطبوعات به دنیای اینترنت نیز راه پیدا کرده اند و مطبوعات با داشتن سایت ، علاقه مند به جذب مخاطب در این بستر نیز می باشند. تفاوتی که مطبوعات اینترنتی با مطبوعات به شکل قدیمی آن دارند در این است که در مطبوعات اینترنتی حوزه تولید محتوا شما گسترش پیدا می کند و شما می بایست انواع محتواها را برای جذب مخاطب تولید کنید و از تک بعدی بودن به چند بعدی بودن رجعت کنید. در زمان حال وقتی که شما به یک سایت مطبوعاتی مراجعه می کنید با انواع مختلف محتوا در زمینه محتوای متنی ، عکس ، ویدئو ، پادکست و … رو به رو می شوید. طبعا مطبوعات اینترنتی موفق می شوند که بتواند با تولید محتوا با کیفیت در زمینه های مختلف ، مخاطب بیشتری را جذب کنند.

البته امروزه شاهد انواع مطبوعات اینترنتی هستیم که فقط یک نوع محتوا در زمینه های گوناگون تولید می کنند و موفق می باشند. برای مثال رسانه های مطبوعات ویدئویی که محتواهای خود را در هر زمینه با تولید ویدئو در دسترس مخاطبان خود قرار می دهند. و یا رسانه هایی که پادکست را بستر مناسبی برای فعالیت خود مناسب دانسته اند.

مسئله محتوا و تولید محتوا امروزه تبدیل به اصلی ترین رکن در هر فعالیتی شده است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. حال اگر بستر فعالیت شما مطبوعات می باشد ، اهمیت محتوا به مراتب بالاتر از دیگران می باشد.

انتهای پیام/

روزنامه افکار روزنامه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی صبح کشور است. این روزنامه روزانه به صورت سراسری در کل کشور توزیع میشود.

این روزنامه سعی در انتشار سریع اخبار و رویداد های درست دارد.

کارشناسان خبری روزنامه افکار نگاه تحلیلی به مسایل ایران و جهان داشته وبا رعایت صداقت و امانتداری و ایجاد اعتماد بین مخاطبین با روزنامه به انتشار اخبار روز می پردازد.

شبکه پذیرش آگهی ،سازمان آگهی های روزنامه افکار

با توجه به تجربه موفق شبکه پذیرش آگهی در حوزه پذیرش و انتشار آگهی ها در روزنامه های سراسری و شهرستان ها و مجلات تخصصی

این شبکه از سوی مدیر مسئول روزنامه افکار به عنوان سازمان آگهی های این روزنامه انتخاب گردید.

لذا کارشناسان شبکه پذیرش آگهی و سایت تعرفه از بهمن ماه سال جاری به ارائه خدمات در زمینه طراحی و چاپ آگهی در روزنامه افکار می پردازند.

جهت سفارش آگهی های مجمع،مزایده،مناقصه،دعوت به همکاری،آگهی های تجاری و تبلیغاتی، آگهی های عام المنفعه و موسسات خیریه ،ترحیم و تسلیت، گمشده و سایر آگهی های خود از سراسر کشور میتوانید با کارشناسان آگهی سایت تعرفه در ارتباط باشید.

پذیرش آگهی های مراکز استانها از طریق تلگرام با شماره:۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵

پذیرش آگهی های تهران و حومه  از طریق  واتس آپ به شماره : ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵

همچنین علاقمندان به دریافت نمایندگی این روزنامه در استان هایی که فاقد نمایندگی روزنامه افکار است ،میتوانند درخواست خود را

درتلگرام به شماره ۰۹۱۲۳۰۴۷۵۴۵ و یا ایمیلagahi44195000@gmail.com ارسال نمایند.

تعرفه درج آگهی در این روزنامه برای سازمان ها و ادارات دولتی مطابق تعرفه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

پذیرش آگهی: ساده‌انگاری در «نحوه برقراری ارتباط با مشتری» می‌تواند برای شرکت‌ها در بازار فروش محصولات و خدمات، گران تمام شود. هفت راه ساده برای «شکار» مشتری و تبدیل کردن خریداران جدید به «مشتریان وفادار» وجود دارد. مهم‌ترین آن، شناسایی «مبادی ورود مشتریان بالقوه» در بازار یک محصول است. خریداران از برندها یک خواسته اصلی دارند.

هیچ‌کس نمی‌تواند اهمیت خدمات پشتیبانی مشتریان را برای هر کسب‌وکاری انکار کند. شاید به همین دلیل است که کسب‌وکارها از فناوری‌های مختلف برای افزایش توانایی پشتیبانی از مشتریان خود استفاده می‌کنند. اما همزمان با استفاده افراد از فناوری‌های جدید در انجام رویه‌های کسب‌وکار، پیشرفت فناوری‌ها هم ادامه می‌یابد. شاید بتوان این وضعیت را مانند یک بازی موش و گربه دانست. درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکارها با خوشحالی از آخرین فناوری‌های موجود برای پشتیبانی از مشتریان خود خرید می‌کنند، پیش از پیاده‌سازی آن فناوری، فناوری جدید یا دست‌کم نسخه جدیدتری از آن از راه رسیده است. چه باید کرد؟ شاید بهترین رویکردی که صاحبان کسب‌وکارهای کوچک (به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهایی که در محیط‌های پرتلاطم مانند حوزه‌های اقتصادی فناوری‌محور فعالیت می‌کنند) می‌توانند در مورد نیازهای دائما در حال تغییر مشتریان و فناوری‌های دائما در حال تحول موجود در پیش بگیرند، نگاه کردن به مسائل از دید مشتریان است. لازم است بدانید که مشتریان درباره کسب‌وکار شما چه فکر و تصوری دارند. تنها در این صورت است که می‌توانید خدمات خود را بهبود داده و اسیر امواج دائمی بازار نشوید.

بسیاری از مشتریان، تلاش‌های شما را برای همگام‌سازی خود با تغییرات فناوری نخواهند دید. آنها فقط تغییر در شیوه و کیفیت پشتیبانی از خود را مشاهده خواهند کرد. به‌عبارت دیگر، آنها فقط منافع ناشی از اقتباس فناوری‌ها را خواهند دید. به این صورت، تا زمانی‌که پشتیبانی و خدمت‌رسانی از آنها عالی باشد، اهمیتی ندارد که در حال استفاده از کدام فناوری و کدام نسخه از آن هستید. در صورتی‌که قصد ارزیابی و مقایسه چند فناوری را دارید، تنها راه مقایسه آنها باید از نظر پتانسیل بهبود تجربیات مشتریانتان باشد. شما باید مناسب‌ترین فناوری برای ارائه محصولات و خدمات باکیفیت مورد‌انتظار مشتریان را داشته باشید.

با در نظر گرفتن این موضوع، چند معیار وجود دارد که مشتریان شما توجه زیادی به آنها دارند:

  کیفیت محصولات و خدمات

نخستین چیزی که توجه مشتریان را به خود جلب می‌کند، کیفیت محصولات و خدمات شما است. زمانی‌که وعده محصولات باکیفیت می‌دهید، بهترین کار آن است که به وعده خود عمل کنید. اگر وعده‌های دروغین بدهید، مشتریان شما متوجه خواهند شد و اعتمادشان را به کسب‌وکار شما از دست خواهند داد. صداقت، سنگ‌بنای روابط با مشتریان است. تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد مشتریان را به‌دست آورد. مهم نیست که شکایتی از مشتریان دریافت کرده‌اید یا نه؛ همواره به‌دنبال ارائه محصولات و خدمات باکیفیت باشید.

دسترسی بالا

ممکن است شما چندان درباره در دسترس بودن کسب‌وکار خود فکر نکرده باشید، اما مشتریان به این موضوع فکر می‌کنند. آنها به این موضوع فکر می‌کنند که در زمان نیاز به ارتباط با شما، به چه سادگی می‌توانند دسترسی پیدا کنند. فرض کنید که در حال سرمایه‌گذاری روی ابزارها و فناوری‌های مدیریت روابط با مشتریان (CRM) هستید. شما می‌توانید یک پایگاه داده ایجاد کنید که اطلاعات و جزئیات تمام مشتریان را گردآوری کرده و آن را هم به‌طور مرتب به‌روزرسانی کنید. اما مطمئن شوید که ارتباط با مشتریان، یک‌طرفه نیست. باید شرایط و بسترهایی فراهم آورید که آنها هم بتوانند در صورت نیاز با شما ارتباط بگیرند. اگر این ارتباط دوطرفه برقرار نشود، ممکن است آنها را از دست بدهید. از دست دادن حتی یک مشتری می‌تواند به بهای گزافی برای کسب‌وکارتان تمام شود.

شخصی‌سازی

زمانی‌که مشتریان محصولات یا خدمات خود را از کسب‌وکار شما دریافت می‌کنند، می‌خواهند این احساس را داشته باشند که تنها فرد بااهمیت هستند. اطمینان یابید که محصولات و خدمات خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های هر‌کدام از آنها شخصی‌سازی می‌کنید. چنین کاری به‌ویژه برای کسب‌وکارهای فناوری‌محور کار دشواری نیست. اطمینان یابید که با این شخصی‌سازی محصولات و خدمات، مشتریان احساس کنند موردتوجه و قدردانی هستند. شاید به این مساله فکر نکرده باشید، اما مشتریان به‌طور جدی در مورد اهمیت خود برای کسب‌وکار شما فکر می‌کنند. با شخصی‌سازی محصولات و خدمات و انطباق آنها با نیازها و خواسته‌های هر‌کدام از مشتریان، اهمیتشان را برای کسب‌وکار خود نشان می‌دهید. در این صورت می‌توانید از حفظ مشتریان وفادار خود هم اطمینان یابید. با آنها به شکل افرادی خاصی تعامل کنید، نه به‌عنوان گروهی از مشتریان.

رسانه‌های اجتماعی

امروزه مردم به دستگاه‌های الکترونیک خود وابسته شده‌اند. مشتری بالقوه شما احتمالا پیش از آنکه سراغتان بیاید در رسانه‌های اجتماعی دنبالتان خواهد گشت. در آنجا است که تصوری اولیه نسبت به محصولات و خدمات شما پیدا می‌کند. در عصر کنونی، رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی کسب‌وکارها و خدمت‌رسانی به مشتریان ضروری هستند. باید یک برنامه مدون برای حضور و فعالیت در این رسانه‌ها داشته باشید تا مشتریانتان بتوانند در فضای آنلاین هم شما را پیدا کنند.

سرعت

مشتریان زمانی دوباره سراغ شما خواهند آمد که در استفاده از محصولات و خدمات شما تجربه خوبی کسب کرده باشند. ارائه اطلاعات، حل مشکلات و حتی پاسخگویی به سوالات آنها باید اولویت نخست شما باشد. مردم پیش از آنکه مشتری وفادار یک نشان تجاری شوند، به‌دقت در مورد عملکرد و کارآیی فعالیت‌هایشان فکر می‌کنند. یکی از راه‌های افزایش رضایت مشتریان، سرعت است. لازم است که کسب‌وکارها در پاسخ به نیازهای مشتریان، سریع باشند.

رقابت‌پذیری

شاید فکر کنید که وضعیت رقابتی شما در مقابل سایر کسب‌وکارها نباید موردتوجه مشتریانتان باشد، اما در جهان واقعی چنین است. مشتریان در هنگام نیاز به یک محصول یا خدمت خاص به توان رقابتی کسب‌وکارها توجه می‌کنند. اگر احساس کنند که شما از نظر قیمت و کیفیت، توان رقابت با دیگران را ندارید، ممکن است به‌طور کامل شما را کنار بگذارند. شما باید به رشد و توسعه کسب‌وکار خود ادامه دهید تا همواره منطبق با نیازهای در حال تغییر مشتریان باقی بمانید.

ایده‌هایی برای بهبود

مشتریان امروزی بسیار کنشگرا شده‌اند. آنها درباره کسب‌وکار شما تحقیق می‌کنند و بازخورد می‌دهند. اطمینان یابید که بهترین روش‌ها و ایده‌ها را برای بهبود کیفیت خدمات و پشتیبانی مشتریان انجام می‌دهید. در زیر می‌توانید برخی از توصیه‌های ما را مشاهده کنید:

۱- روی مشتریان تمرکز کنید. زمانی‌که طرح کسب‌وکار خود را می‌نویسید، اطمینان یابید که مهم‌ترین اولویت شما مشتریان هستند. مشتریان باید مانند یک ستاره قطبی، حتی در متلاطم‌ترین شرایط بازار و محیط هم راهنمای شما باشند. همچنین کارکنان خدمات مشتریان خود را به لوازم و دانش لازم برای تعامل با انواع مشتریان مجهز کنید.

۲- داده‌ها را جمع‌آوری کرده و مورد استفاده قرار دهید. اطلاعات مهم درباره مشتریان خود را جمع‌آوری کرده و از آنها برای ارتقای کسب‌وکار خود بهره ببرید. به‌علایق و تنفرات آنها پی‌برده و متوجه شوید که به چه اقداماتی واکنش مثبت نشان می‌دهند. پس از جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشتریان، اطمینان یابید که از آنها در شکل‌دهی به محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنید.

۳- انتظارات مشتریان را مدیریت کنید. مشتریان همیشه به دنبال ایده‌آل‌ترین و کامل‌ترین محصولات و خدمات هستند. اگر نمی‌توانید ایده‌آل باشید، وعده آن را به مشتریان ندهید. در بازاریابی و تبلیغات خود روی واقعیات تمرکز کنید، نه آرمان‌گرایی و رویاپردازی. وعده‌های بیش از حد می‌توانند به ضرر شما تمام شوند و به همین دلیل لازم است که در تعامل با مشتریان، شفاف و صادق باشید. اگر وعده‌ای دهید و به آن عمل نکنید، اعتماد دیگران به شما خدشه‌دار خواهد شد.

۴- فناوری‌های خود را بهبود دهید. فناوری‌ها بخش مهمی از هر کسب‌وکاری در روزگار کنونی هستند. مشکلات بسیاری در استفاده از آنها پدید خواهد آمد و مشتریان به دنبال پاسخ و راه‌حل خواهند بود. به‌اندازه کافی روی تیم فنی خود سرمایه‌گذاری کنید که بتوانند مشکلات احتمالی را حل کنند.

۵- اشتباهات خود را بپذیرید. هیچ‌کس مصون از اشتباه نیست. پذیرفتن اشتباهات، بهترین راه برای حل آنها است. هیچ‌کس از شما انتظار ندارد که بی‌عیب و نقص باشید. زمانی‌که اشتباهی رخ می‌دهد، به‌ویژه اگر یک مشتری به آن اشاره کرده باشد، مثبت‌نگر باشید و به آن اعتراف کنید.

۶- بازخوردها و نقدهای مشتریان را تحلیل کنید. یکی از راه‌های آموختن از اشتباهات و بهبود عملکرد، تحلیل بازخوردهای مشتریان است. اگر در رسانه‌های اجتماعی اکانت دارید، هرازگاهی بخش نظرها را بخوانید تا درباره دیدگاه‌های مشتریان درباره کسب‌وکارتان اطلاع یابید. اگر هم در رسانه‌های اجتماعی نیستید، می‌توانید به‌طور مستقیم نظرات آنها را درباره محصولات و خدمات خود جویا شوید. اگر بخشی از فعالیت‌های شما مورد رضایت مشتریان نیست، تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های آنها انجام دهید.

۷- ارتباطات روشنی داشته باشید. زمانی‌که مشتریان جویای اطلاعاتی درباره کسب‌وکار شما می‌شوند، اطمینان یابید که به اندازه کافی واضح صحبت می‌کنید. چه هنگام نوشتن، حرف زدن یا انتشار مطالب در فضای آنلاین باید واضح و روشن پیام خود را انتقال دهید تا مانع از سردرگمی مشتریان شوید. همچنین باید مودب باشید. ارتباطات روشن در بازاریابی و تبلیغات هم اهمیت فراوانی دارد تا مشتریان درک کنند چه محصول یا خدماتی به‌فروش می‌رسانید.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تصورات و تفکرات مشتریان از کسب‌وکار شما می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هرکدام از آنها که بود، باید آن را به چشم یک فرصت یادگیری ببینید. برای کسب‌وکارها و به‌ویژه کسب‌وکارهای فناوری‌محور، خدمات مشتریان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فعالیت است. اطمینان یابید که مشتریان شما همواره راضی هستند.

منبع: ‌European business review

منرجم: مهدی نیکوئی

انتهای پیام/

پذیرش آگهی: هر چقدر هم که محصولات یا خدمات شرکت شما فوق‌العاده باشد، اگر برای آنها تبلیغات نکنید، هیچ‌کس از وجود آنها آگاه نخواهد شد. هدف از برنامه‌ی تبلیغاتی، رسیدن به بیشترین مخاطبان ممکن و جذب مشتریان جدید، با کمترین هزینه است. اگر تبلیغات به درستی انجام شود، می‌تواند به سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای برای کسب‌و‌کار کوچک شما تبدیل شود؛ ولی اگر به شکلی درست انجام نشود، موجب هدر رفتن مقدار زیادی از پول‌های نازنین‌تان می‌شود. در واقع تبلیغات می‌تواند بازی ماهرانه و هوشمندانه‌ای باشد. در اینجا به بهترین راههای تبلیغات برای جذب مشتری اشاره می‌کنیم که می‌توانند در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌ی تبلیغاتی‌تان، به شما کمک کنند.

۱. مخاطبان هدف خود را بشناسید:

کمپین تبلیغاتی باید در جهتِ رسیدن به بازار جاویژه ی  شما عمل کند. یکی از اشتباهات رایج، ارائه‌ی تبلیغاتی کلی است که به زبان مشتریان بالقوه‌ی شما صحبت نمی‌کند یا توجه آنها را به خود جلب نمی‌کند. از خودتان بپرسید که قصد دارید چه نوع مشتریانی را به خود جذب کنید و کاری کنید که تبلیغات شما به‌طور خاص با آنها ارتباط برقرار کند.

۲. از مزیت رقابتی تان به‌عنوان برگ برنده استفاده کنید:

یکی از نکات مهم در تبلیغات، برجسته کردن جوانب مثبت کسب‌و‌کار شماست؛ یعنی همان عواملی که موجب مزیت رقابتی شما می‌شوند. آگهی‌های تبلیغاتی بسیار زیادی وجود دارد که هوشمندانه ساخته شده‌اند، ولی در فروش مزیت‌های ویژه‌ی محصول یا خدمات تبلیغ‌شده، ناتوان هستند. تا زمانی که این مزایا را برجسته نکنید، تبلیغات، ارزش ویژه‌ی محصولات شما را به مشتریان بالقوه نشان نمی‌دهد.

۳. تصویری از خود در ذهن مشتری ایجاد کنید:

وقتی در بزرگراه با سرعت در حال حرکت هستید، به راحتی متوجهِ تابلوهای تبلیغاتی کوکاکولا می‌شوید. در واقع محصولات فراوانی وجود دارند که آنها را از روی شکل بسته‌بندی یا لوگویشان تشخیص می‌دهید. باید بدانید که تصویر در تبلیغات و ترویج کسب‌و‌کارتان، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تبلیغ‌کنندگان، برای ایجاد تصویری همیشگی در ذهن مشتریان تلاش نمی‌کنند و فرصت تأثیر گذاشتن بر مشتریان احتمالی خود را از دست می‌دهند.

۴. برای پول درآوردن، باید پول خرج کنید:

راه‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها وجود دارد، ولی در تبلیغات نباید خساست به خرج بدهید و کیفیت را فدای کاهش هزینه‌ها کنید؛ زیرا این کار بر میزان فروش تأثیر می‌گذارد و این تأثیر، موجب تغییرِ نتیجه‌ی نهایی می‌شود. همیشه تبلیغات موفق، هزینه دارد و به همین دلیل هم مؤثر است.

۵. تبلیغات را در مکان‌های مناسبی قرار دهید:

یکی از بهترین راههای تبلیغات برای جذب مشتری، تبلیغات مناسب در محل مناسب است. ممکن است که مجله، ایستگاه رادیویی یا حتی برنامه‌ی تلویزیونی مورد علاقه‌ی شما، برای مخاطبان هدف‌تان جذابیتی نداشته باشد. شما باید در مورد بازار هدف خود تحقیق کنید تا آنها را بهتر بشناسید و بدانید که چه چیزهایی را مطالعه می‌کنند، چه برنامه‌هایی را تماشا می‌کنند و به چه چیزهایی گوش می‌دهند. سپس، تبلیغات را در رسانه‌ی مناسبی قرار دهید، تا بتوانید پیام‌تان را به بازار هدف‌تان برسانید.

۶. اجازه ندهید که بودجه‌، بر مدیریت کمپین تبلیغاتی‌تان اثر بگذارد:

درست است که با اختصاص دادن مبلغ مشخصی در ماه برای تبلیغات، کار دفترداری و حسابداری شرکت خود را ساده‌تر می‌کنید، ولی اگر شما نیز مانند بسیاری از کسب‌و‌کارها، فراز و نشیب‌های فصلی داشته باشید، اختصاص دادن مبلغی ثابت برای تبلیغات موجب می‌شود تا در زمان‌های رکود تجارت‌تان، بیش از حد لازم برای تبلیغات هزینه کنید و در زمان‌های رونق کسب‌و‌کارتان، برای تبلیغات و جذب مشتری، به اندازه‌ی کافی هزینه نکنید. یکی از اشتباهات بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کارها، این است که بودجه‌ی خود را بر اساس نیازهای تبلیغاتی فصلی‌شان تنظیم نمی‌کنند.

۷. از رسانه‌های متنوعی استفاده کنید:

بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کارها، بر اساس قیمت و نرخ بالقوه‌ی بازدهی، بهترین مکان برای تبلیغات را انتخاب می‌کنند و پس از مدتی متوقف می‌شوند. در تبلیغات هم مانند سرمایه‌گذاری، نباید همه‌ی تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد بگذارید. پول‌هایی را که قصد دارید برای تبلیغات هزینه کنید، در بینِ انواع رسانه‌های مناسب برای مخاطبان هدف و بودجه‌تان، پخش کنید.

۸. سعی نکنید برای همه جذاب باشید:

هیچ محصول یا خدمتی وجود ندارد که برای همه جذاب باشد. بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کارها، از جمله مدیران شرکت‌ها، سعی می‌کنند راه‌هایی را برای دسترسی به تمام بازارها پیدا کنند. ولی به طور معمول، این روش عملی نیست. این کار می‌تواند برای کسب‌و‌کارهای کوچکی که نمی‌توانند همزمان در چند بازار فعالیت کنند، به فاجعه منتهی شود. پس بهتر است که بازار هدف خود را بشناسید و بهترین‌های خود را به مخاطبان‌تان ارائه دهید.

۹. تبلیغات خود را از پیش آزمایش کنید:

اگر پول و زمان کافی برای سرمایه‌گذاری بر روی گروه‌های کانونی (focus group) دارید، می‌توانید تبلیغات خود را بر روی افراد دیگر آزمایش کنید و واکنش آنها را بسنجید. آیا آنها پیامی را که می‌خواهید منتقل کنید، درک می‌کنند و می‌پذیرند؟ اگر چنین نیست، بفهمید که چگونه می‌توانید پیام‌تان را به شکل مؤثرتری به آنها منتقل کنید. البته راه‌های ارزان‌تری نیز (در مقایسه با گروه کانونی) برای آزمایش تبلیغات شما وجود دارد. برای نمونه می‌توانید از پرسشنامه استفاده کنید.

۱۰. بر تبلیغات خود نظارت کنید:

شما به راحتی می‌توانید از مشتری یا ارباب‌رجوع بپرسید که چگونه با محصولات یا خدمات شما آشنا شده است. با وجود اینکه انجام این کار بسیار ساده است، ولی بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار، به خود زحمت انجام آن را نمی‌دهند. دانستن اینکه مؤثرترین عناصرِ آگهی‌های تبلیغاتی شما، کدام عناصر هستند و کدام رسانه‌ها، سودآورترین فرصت‌های تبلیغاتی را برای شرکت شما فراهم می‌کنند، بسیار سودمند است.

انتهای پیام/

پذیرش آگهی: انواع تبلیغات و چگونگی معرفی محصولات و خدمات شرکت به مشتریان نقش بسیار تأثیرگذاری در میزان فروش و افزایش درآمد دارد. در واقع اگر تبلیغات به درستی و کاملا خلاقانه و موثر صورت گیرد، به بهتر دیده شدن و تاثیر مثبت بر کسب‌وکار کمک به سزایی خواهد کرد. به همین دلیل معمولا برای موفقیت هر کسب‌وکاری گفته می‌شود که تبلیغات اولین رکن اصلی آن می‌باشد.

دلایل اهمیت تبلیغات در کسب‌وکار:

تبلیغات باعث برقراری یک ارتباط هدفمند و موثر میان کسب‌وکارها و مشتریان می‌شود. در واقع انجام درست و موثر تبلیغات که بتوان محصولات و خدمات کسب‌وکار خود را به صورت عالی و صحیح به مشتریان و مخاطبان معرفی نمایید، باعث مجاب شدن و جلب نظر مشتریان می‌شود. چرا که در این صورت است که مشتریان متقاعد به انتخاب محصولات کسب‌وکار شما و خرید نهایی خواهند شد.

تبلیغات این امکان را برای صاحبان تمام کسب‌وکارها فراهم می‌کند تا بازارهای فروش خود را توسعه دهند، بازارهای فروش فعلی خود را حفظ کنند و به خصوص بتوانند در مقابل فشارهای رقابتی رقبا بهترین جایگاه را در بازار برای خود به دست آورند. تبلیغات موثر، یک ابزار بسیار سودمند برای افزایش فروش و اعتبار شرکت‌ها می‌باشد. چرا که مشتریان از طریق تیزرهای تبلیغاتی با محصولات شرکت آشنا شده‌اند و در سایه این جلب اعتماد و اطمینان نسبت به کیفیت محصولات با بخش فروش کسب‌وکار ارتباط برقرار می‌کنند.

شاید برخی از افراد و ناقدان حوزه بازاریابی، تبلیغ را یک نوع ابزار سودمندگرا بدانند. ابزاری که صرفاً برای صاحبان کسب‌وکار، سود و منافع مالی به دنبال خواهد داشت. تا حدودی می‌توان این نظر کارشناسان را صحیح پنداشت؛ اما تبلیغات مزایای بسیاری نیز برای مشتریان و مصرف‌کنندگان دارد.

تجربیات جوامع پیشرفته نشان داده است که تبلیغ تا اندازه‌ای سطح استانداردهای زندگی مردم را به صورت کلی افزایش و ارتقا داده است. چرا که افراد با مشاهده تیزرهای تبلیغاتی، که البته تمام مباحث روانشناسی تاثیرگذار بر انتخاب و ترجیح مشتریان نیز مطمئناً در آن دخیل بوده است، ترغیب به خرید محصولات مورد نظر خواهند شد. بنابراین تبلیغ می‌تواند نقش عمده‌ای در ارتقا استانداردهای زندگی عمومی داشته باشد.

مزایای تبلیغات:

 1. ایجاد تقاضا
 2. معرفی محصولات و خدمات جدید
 3. تنوع محصول و نوآوری
 4. ایجاد ترجیح برای برند
 5. گسترش محدودۀ جغرافیایی بازار
 6. خنثی سازی تبلیغات رقبا
 7. ایجاد اعتماد در مصرف کننده
 8. شفاف سازی بازار
 9. ایجاد رقابت
 10. مشوق بهبود مداوم کیفیت کالا

کاربرد تبلیغات:

تبلیغ یک عنصر کلیدی برای بیان مزایای محصول و خدمت به مشتری و قرار دادن آن در معرض دید مخاطبان می‌باشد. چرا که بدون تبلیغ نه مشتریان از وجود این نوع محصول و خدمت خبردار می‌شوند و نه اطمینان و اعتمادی بابت کیفیت و امکانات و آپشن‌های آن به وجود خواهد آمد.

با یک طراحی خوب و مناسب و به کارگیری اصول استراتژی‌های تبلیغاتی می‌توانید موفقیت و ثبات بلندمدت کسب‌وکار خود، سودآوری مناسب، مشتریان وفادار، افزایش میزان فروش و… را تضمین کنید. از این‌ رو تبلیغ و چگونگی معرفی محصولات و خدمات شرکت نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در میزان فروش شرکت و به خصوص ضرر و زیان آن خواهد داشت.

البته همیشه به خاطر داشته باشید که کلید موفقیت در تبلیغات، جذب اعتماد مشتری است. بهترین و جذاب‌ترین تیزر تبلیغاتی نیز اگر با دروغ و بزرگ‌نمایی از کیفیت و قابلیت‌های محصول باشد، شاید موفقیت کوتاه‌مدتی را برای کسب‌وکارها در پی داشته باشد؛ اما مطمئنا مشتریان وفاداری را برای شرکت به ارمغان نخواهد داشت. باید با مشتریان خود روراست و صادق باشید، کالاهای خوب خود را با تمام محاسن و معایبش معرفی کنید و توزیع مناسب و قیمت معقولی نیز برای آن تعیین کنید. چرا که در کنار انجام درست تمام اقدامات لازم در حوزه بازاریابی، پخش تیزر تبلیغاتی مناسب و خلاقانه تاثیر مثبت خود را به همراه خواهد داشت.

استراتژی تبلیغات:

چه کسی باید هدف و مخاطب آگهی باشد؟

کجا باید آگهی نشان داده شود؟

چه رسانهای برای تبلیغ آن باید انتخاب کرد؟

چه نوع آگهی ما را به هدفمان میرساند؟

نمونه‌های تبلیغات کسب‌وکارها:

ماموریت ممکن: کمپین تبلیغاتی تپ سی

تبلیغ: سبک شناختی( روانشناسی)

اشاره مشخص به روند تخصصی کسب وکار تپسی در صنعت حمل ونقل

شخصیت فرد مشهور رابطه مستقیمی با برندی که تبلیغ میکند، دارد.

برندی عریض: بانک سامان، سامان پرداخت، بیمه سامان، سامانتل، صرافی سامان

سامان یک مگابرند است.

هزاران انسان جانشان را مدیون اهداگران عضو هستند.

اگر از لنز مناسبی استفاده کنید، راحتتر اهدافتون رو مشاهده می کنید.

با این خمیردندان، دندانهای خود را قدرتمند کنید.

تبلیغ لاک ناخن کلسیم دار شرکت نیوا.

تبلیغ کلاسهای رزمی درکنار وسایل شکسته شده شهر.

شبکه پذیرش آگهی: این روزها تقریبا همه‌ی ما حداقل در یکی از شبکه‌های مجازی عضو هستیم و روزانه بخشی از زمان‌مان را به آن اختصاص می‌دهیم. رونق شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های پیام‌رسان نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیس‌بوک، توئیتر و …در زندگی شخصی همه‌ی ما به نوعی اثر گذاشته است. اما امروز می‌خواهیم از تاثیر آنها روی کسب و کار و بازاریابی حرف بزنیم. شبکه‌های اجتماعی اگر هوشمندانه مورد استفاده قرار بگیرند، کمک زیادی به رونق کسب و کار شما و در نهایت افزایش فروشتان می‌کنند. کسب و کارتان هر چند کوچک و نوپا هم که باشد، اگر به این شبکه‌ها، کارکرد آنها و تولید محتوای مناسب مسلط باشید آینده‌ی روشنی برای شغلتان رقم زده‌اید.
اگر یک بازاریاب در شبکه‌های اجتماعی هستید، قبل از هر چیزی بهتر است در تمام شبکه‌های اجتماعی عضو شوید، با ساز و کار آنها آشنا شوید و کسب و کارهای مشابه به خودتان را زیر نظر بگیرید. نقاط ضعف و قوت خودتان را بشناسید و  با توجه به کارتان یک طرح بریزید. در ادامه با الی گشت همراه باشید تا با مرور نکات زیر، با مهارت بیشتری به بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بپردازید.

با ساز و کار شبکه‌های اجتماعی آشنا شوید

با اینکه به مجموعه‌ای از اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر و … شبکه‌های مجازی می‌گویند اما ساز و کار آنها زمین تا آسمان با هم فرق می‌کند. برای آشنایی با جزئیات آنها مقالات زیادی در حوزه بازاریابی هر کدام نوشته شده است که مطالعه آنها کمک خوبی بهتان می‌کند. از طرفی آنچه که مهم است روند شما در این شبکه‌ها برای نگه داشتن مخاطبینتان است، برای مثال چرا مخاطب شما باید در لیست کسانی که شما را دنبال می‌کند بماند؟ شما برای او چه فایده‌ای دارید؟ اینجاست که باید هوشمندانه مطالبی تولید کنید که مخاطب لذت ببرد و گزینه آنفالو کردن شما را بیخیال شود. این شبکه‌ها ماهیت ارتباطی دارند و همواره به یاد داشته باشید تا ارتباط درستی شکل نگیرد اعتمادی هم به وجود نمی‌آید! اعتماد هم که نباشد، کار حسابی برایتان سخت می‌شود.
یکی از راه‌های اعتمادسازی در شبکه‌های اجتماعی و نگهداری ارتباط با مخاطب‌هایتان، پاسخ دادن به سئوال‌های آنهاست. برای بسیاری از افراد کامنت گذاشتن در این شبکه‌ها راحت‌تر از تماس گرفتن است، شما نیز با همان روش کامنت، پاسخ آنها را دهید. اگر بدانید در کنار پاسخ دادن، دیدن اینکه شما به آنها اهمیت داده‌اید چه حس خوبی در آنها ایجاد می‌کند، همین حالا سراغ کامنتهایشان می‌رفتید.

جذاب بنویسید تا جذاب دیده شوید

برای خوب نوشتن باید خوب بخوانید. در نوشته‌هایتان دست از جملات کلیشه‌ای بردارید که تنها ضرر است و وقت هدر دادن! مردم از حرف‌ها و نوشته‌های تکراری و خیلی رسمی فراری هستند، پس باید چیزی بنویسید که گوشه‌ای از ذهن مخاطب را درگیر کنید. طوری بنویسید که اگر متن را روبروی شما گذاشتند، خودتان تمایل به خواندن آن داشته باشید. ممکن است بگوئید من نویسنده نیستم و یک بازاریابم! باید بگوئیم دقیقا و نوشته‌ی شما ابزار خوبی برای بالا رفتن فروش شماست! متن شما باید در عین خلاق بودن، به وضوح کار و هدف شما را مشخص کند. به ترغیب کردن مخاطبتان فکر کنید، چرا باید مشتری متن شما را بخواند و از شما خرید کند؟ آیا صرفا با به به و چه چه کردن می‌توانیم مشتریانمان را راضی کنیم؟ به یاد داشته باشید در حال حاضر کاری که شما می‌خواهید انجام بدهید را خیلی‌ها انجام داده‌اند، مهم این است شما آن را خلاقانه انجام دهید.

عکس خوب، حس خوب ایجاد می‌کند

دوره متن‌های طولانی و خسته کننده گذشته است. حالا عکس و فیلم هستند که می‌توانند آنچه که در ذهن شماست را برای مخاطبتان زنده کنند. متن‌هایی که همراه با عکس هستند، چیزی حدد ۹۴ درصد بیشتر از متن‌های بدون عکس خوانده می‌شوند و به اشتراک گذاشته می‌شوند! حالا تصور کنید یک عکس خوب و غیر کلیشه‌ای مربوط به محصولتان در کنار متن شما قرار بگیرد. تصویری که خلاقانه برای پیدا کردن آن وقت گذاشته‌اید. بدیهی برای شبکه‌ای مثل اینستاگرام که ماهیتش عکس محور است و یا تلگرام که احتمال پخش آن بیشتر است، باید زمان بیشتری صرف پیدا کردن و طراحی عکس کنید.

بازار کارتان را بشناسید

آدم‌های زیادی هستند که کاری مشابه شما را دارند و در شبکه‌های اجتماعی به دنبال افزایش فروش هستند. رقبایی سرشار از تجربه! آنها را زیر نظر بگیرید، ایده‌هایشان را بسنجید، قیمت‌ها، تخفیف‌ها و نظرسنجی‌هایشان را مطالعه کنید تا در نهایت متوجه علت محبوبیت و عدم محبوبیت آنها شوید.
در آخر با پرورش مهارت‌های خودتان، در شبکه‌های مجازی خلاقانه بازاریابی کنید تا به عنوان یک فروشنده محبوب شناخته شوید.

انتهای پیام/

شبکه پذیرش آگهی: بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، یکی از روش‌های بازاریابی آنلاین است که در بستر شبکه های اجتماعی انجام می شود. بازاریابی در شبکه های اجتماعی انواع مختلفی دارد که با توجه به اهداف شرکت تدوین می شود. اهداف اصلی بازاریابی در رسانه های اجتماعی، تولید محتوای جذاب برای مخاطبان هدف، افزایش ترافیک وب سایت و جذب بیشتر مخاطب، افزایش آگاهی از برند(brand awareness) و ایجاد هویت برای برند در فضای شبکه های اجتماعی می باشد. بازاریابی رسانه های اجتماعی به کسب و کارها کمک می کند تا با مشتریان شان ارتباط بهتری برقرار کنند. مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی می توانند با برندها صحبت کنند، نظرات و پیشنهادات خود را به آن ها بگویند. بازاریابی شبکه های اجتماعی ابزاری برای بدست آوردن ترافیک و توجه به طراحی وبسایت شما می باشد. در حقیقت، بازاریابی شبکه های اجتماعی یک تخصص در زمینه وب است. چگونگی جذب مخاطب و اتصال آن ها به کسب و کار یک رویه کاملا علمی و پیچیده است.

بازاریابی رسانه های اجتماعی چیست؟

فرآیند جذب مخاطب در راستای اهداف تجاری از طریق شبکه های اجتماعی را بازاریابی شبکه های اجتماعی یا سوشال مارکتینگ می گویند. بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند با اهداف برندسازی یا فروش محصولات و خدمات صورت گیرد. از نتایج بسیار مهم بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی می توان به تبلیغات دهان به دهان(Word of Mouth) اشاره کرد که باعث افزایش اعتبار برند در فضای اجتماعی می شود. برای بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی ابتدا باید بهترین شبکه های اجتماعی متناسب با کسب و کار خود را انتخاب کنید و محتوای مناسب را در زمان مناسب در آن به انتشار بگذارید تولید محتوای هدفمند، در بلندمدت می تواند نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد و موجب افزایش محبوبیت برند در فضای شبکه های اجتماعی شود.

از شبکه های اجتماعی پر طرفدار در سراسر جهان می توان به شبکه اجتماعی فیس بوک، توییتر و اینستاگرام اشاره کرد. به طور مثال شبکه اجتماعی فیس بوک، امکان ایجاد صفحه تجاری رایگان را فراهم می کند و می توان بدون هیچ گونه محدودیتی هر تعداد لینک تبلیغاتی را در این صفحات قرار داد. شبکه اجتماعی اینستاگرام، تنها امکان قرار دادن عکس و متن های کوتاه را فراهم می کند. این شبکه اجتماعی برای کالاهایی که تصاویر جذاب دارند بهتر عمل می کنند. شبکه اجتماعی توییتر، امکان فرستادن متن های کوتاه و لینک را می دهد. از این شبکه اجتماعی پر طرفدار می توان برای همه گیر کردن شعارهای تبلیغاتی استفاده کرد.

بازاریابی از طریق شبکه ها یا رسانه های اجتماعی برای هر کسب و کاری ضروری است؛ زیرا از طریق آن می توان با انتشار آگاهانه هر پست بلاگ، تصویر، ویدئو و توییت مخاطبان بیشتری را جذب کرد و ارتباط با مشتریان را بهبود بخشید. همچینین، رفتار کاربران فعال در شبکه های اجتماعی قابل تحلیل هست و بلافاصله و بی واسطه در اختیار آنالیزورهای شبکه های اجتماعی قرار می گیرد و می تواند به سرعت به بهبود عملکرد بازاریابی کمک کند. بازاریابی شبکه های اجتماعی با کمترین هزینه، بازدید کنندگان وب سایت را افزایش می دهد. بازاریابی شبکه های اجتماعی می تواند در کنار سایر تکنیک های بازاریابی مبتنی بر وب مانند بازاریابی ایمیلی، تبلیغات اینترنتی، بازاریابی محتوا، وب برندینگ، تبلیغات کلیکی و … یکی از گزینه های جذب بازدید کننده به وب سایت باشد که این در نتیجه، تاثیر مستقیمی بر سئوسایت و بهینه سازی وب سایت خواهد گذاشت.

نکات مهم در بازاریابی رسانه های اجتماعی:

آماده‌اید یک بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کنید و استراتژی Social Media Marketing خود را داشته باشید؟ اینجا به مهم ترین نکات راه اندازی کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی می‌پردازیم.

برنامه محتوای رسانه‌های اجتماعی

پیش از این به شما توصیه کردیم که تعیین یک برنامه یا نقشه در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یک امر ضروری است.

به همین منظور، کلمات کلیدی در موتور جستجو را در نظر بگیرید. بر این اساس محتوایی تولید کنید که مخاطبان نهایی را تحت تاثیر قرار دهید.

منظم و طبق برنامه فعال باشید

اگر می‌خواهید بازاریابی آنلاین شما پایدار بماند، باید محتوای مناسبی در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی استفاده کنید.

بنابراین سعی کنید به صورت منظم در صفحات اجتماعی پست بگذارید. همچنین اطلاعات ارزشمند و مفیدی در اختیار مشتریان خود قرار دهید تا آنان را علاقمند کند.

ممکن است محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید شامل تصاویر، ویدیو، اینفوگرافی و اطلاعات مفید دیگر باشد.

یک تصویر برند ثابت بسازید

حضور در رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کند تا تصویر برند شرکت شما در رسانه‌های اجتماعی گوناگون مشاهده و شناخته شود.

هر رسانه اجتماعی محیط و هدف مخصوص خود را دارد، با این حال برند شما در هر زمینه و محتوایی که فعالیت می‌کند، باید یک تصویر ثابت ارائه کند.

ترویج محتوا از طریق رسانه‌های اجتماعی

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یک کانال مناسب به منظور اشتراک گذاری محتویات وب سایت و وبلاگ با کاربران است.

هنگامی که یک صفحه پایدار در یک رسانه اجتماعی ارائه کردید، می‌توانید تمام محتوایات جدید خود را پست کنید و مطمئن شوید که کاربران محتوای شما را می‌خوانند.

علاوه بر این، محتوای عالی وبلاگ تاثیر بسزایی در افزایش دنبال کننده (فالوئر) دارد. به همین دلیل بازاریابی محتوا و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر یکدیگر تاثیر دارند.

بررسی میزان موفقیت با گوگل آنالیتیکس (Google Analytics)

شما نمی‌توانید با استفاده از اطلاعات، میزان موفقیت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت خود را بررسی کنید.

گوگل آنالیتیک یک ابزار مفید در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی است که شما می‌توانید میزان موفقیت یک تکنیک یا استراتژی را تعیین کنید.

همچنین با استفاده از گوگل آنالیتیک متوجه می‌شوید که کدام استراتژی به پیشرفت شرکت و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کند.

از گوگل آنالیتیک در هر رسانه اجتماعی استفاده کنید تا متوجه شوید که کدام محتوای اجتماعی، تاثیر بسزایی بر مخاطبان دارد.

مدیریت بحران رسانه اجتماعی

همیشه وضعیت یک برند در رسانه‌های اجتماعی ثابت نمی‌ماند. چرا که شرایط همیشه در حال تغییر و نوسان است.

بنابراین بهتر است یک دفترچه راهنما در شرکت قرار دهید تا کارمندان در شرایط ضروری از آن استفاده کنند و بحران را مدیریت کنند.

شناخت مخاطبان (Persona)

کلید موفقیت در تولید محتوا و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شناخت مخاطبان و مشتریان بالقوه است. شما می‌توانید مخاطبان خود را از طریق لایک و کامنت‌ها (نظرات) در صفحه اجتماعی برند خود بشناسید.

بنابراین سعی کنید یک پرسونا(یک شخصیت ساختگی است که بر اساس تحقیقات و داده‌های یک شرکت طراحی می‌شود. در واقع پرسونا کاربران مختلف و فرضی که از خدمات، تولیدات، وب سایت یا برند استفاده می‌کنند را معرفی می‌کند.) تهیه کنید.

شناخت پرسونا کمک می‌کند تا دنبال کنندگان (فالوئرها) و مشتریان خود را به عنوان یک فرد حقیقی با نیاز و خواسته‌های واقعی بشناسید.

ایجاد انگیزه

خاص بودن برند و تولیدات شما اهمیت بسیاری دارد. در واقع زمانی موفق می‌شوید که خلاقیت‌تان را افزایش دهید و توجه مخاطبان را جلب کنید.

با این حال می‌توانید از داستان موفقیت تجارت‌های بزرگ تجربه کسب کنید و انگیزه ایجاد کنید. شما می‌توانید از این تجربیات به عنوان یک نمونه تحقیقی استفاده کنید.

بنابراین با این روش می‌توانید اهداف جدیدی تعیین کنید و تولیدات خود را به روز کرده و ارتقاء بخشید. استفاده از تجربیات دیگران، مسیر شما را هموارتر می‌کند.

انتهای پیام/

سایت تعرفه: برای همه ی ما و اطرافیانمان تاکنون پیش آمده است که در طول مسیر خود به مکان ها ی مختلف، به طور غیر ارادی مدارک خود را گم کنیم. امروزه روزنامه ها وظیفه ی چاپ آگهی مدارک مفقودی در روزنامه ها را نیز بر عهده گرفته است .

چاپ آگهی مفقودی

چراباید برای مدارک مفقودی در روزنامه ها آگهی بدهیم؟

  مسلما برای همه ی ما و اطرافیانمان تاکنون پیش آمده است که در طول مسیر خود به مکان ها ی مختلف، به طور غیر ارادی مدارک خود را گم کنیم. امروزه رونامه ها وظیفه ی چاپ آگهی مدارک مفقودی در روزنامه ها را نیز بر عهده گرفته است .

حقیقت ان است که برخی از مدارک همچون شناسنامه، کارت ملی، کارت دانشجویی و….. تا حدی دارای اهمیت هستند که به راحتی نمیتوان صدور مجدد آن ها را از مراجع قانونی مربوطه، درخواست کرد. برای مثال تنها برای دریافت مجدد کارت دانشجویی شما باید هزینه ی بسیار زیادی را خرج کنید و سه بار در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی مفقودی آن را چاپ کنید تا در نهایت این موضوع اثبات شود که شما واقعا کارت خود را گم کرده اید و جریان دیگری در کار نیست. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که امروزه با سو استفاده ی بسیاری از سودجویان از این مدارک، چنین مراحل نسبتا سختی برای دریافت مجدد این مدارک در نظر گرفته شده است.

مسلما طی کردن این مراحل علاوه بر آنکه بسیار هزینه بردار است، وقت بسیار زیادی میگیرد و در نهایت نیز حتی ممکن است نتایج مطلوب را بدست نیاوریم و به علت نداشتن مدارک مورد نیازمان به چالش های اجتماعی زیادی برخورد کنیم.

همه ی این موارد باعث شده است تا روزنامه ها این امکان را برای تمامی افراد بوجود آورد تا برای جلوگیری از سوء استفاده مدارک مفقودی ،از مزایای خدمات چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار استفاده کنند.

با یک حساب سرانگشتی به خوبی میتوان متوجه این موضوع شد که چاپ آگهی توسط روزنامه بسیار به صرفه تر از طی کردن مراحل پیچیده و طولانی، جهت پاسخگویی در مراجع قضایی در صورت مورد سوء استفاده  مدارک توسط دیگران است.

 

مزایای چاپ آگهی مدارک مفقودی در روزنامه

 

 1. اطلاعات شما به طور کامل به همراه مشخصات مدارکتان در روزنامه چاپ می شود و این موضوع احتمال خطا و اشکال در بازیابی مدارک شما را بسیار کاهش میدهد.
 2. هزینه ی چاپ آگهی مدارک مفقودی در مقایسه با دیگر روش های دریافت مجدد مدرک یا پیدا کردن آنها بسیار کمتر و مقرون به صرفه است.
 3. امکان بازیابی مدارک شما در کوتاهترین زمان ممکن وجود دارد و شاید بتوان این رو را به عنوان مطمئن ترین و سریعترین روش ممکن برای پیدا کردن مدارک مفقودی معرفی کرد.
 4. روزنامه ها توانایی بسیار زیادی در انتشار اخبار و اطلاعات در سطح گسترده ای از جامعه دارد و همین موضوع نیز باعث میشود تا احتمال پیدا شدن مدارک مفقودی نز دو چندان شود.
 5. روزنامه ها این امکان را برای متقاضیان فراهم آورده است تا آگهی مدارک مفقودی خود را با متن دلخواه خود و با ضمیمه تمام مشخصات و اطلاعات کامل در اولین نوبت چاپ روزنامه به ثبت برسانند.

نحوه سفارش آگهی در روزنامه ها

 • ابتدا به کارشناس آگهی سایت تعرفه از طریق شماره واتس آپ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ پیام بدهید.
 • کارت ملی و یک کپی از مدرک مفقود شده را برای کارشناس ارسال کنید
 • فرم سفارش اگهی برای شما ارسال میشود
 • فرم سفارش را چک کرده و آنرا تایید کنید.
 • آگهی برای چاپ ارسال و زمان چاپ آگهی به شما اعلام می گردد.

 آگهی دعوت از بستانکاران شرکت برگ سبز بردیا در روزنامه اطلاعات یکم دی منتشر شد.

متن آگهی به شرح ذیل است:

پیرو آگهی انحلال شرکت ، در اجرای ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت برگ سبز بردیا (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۳۶۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۰۱۷ دعوت به عمل می آید تا در مهلت قانونی و با در دست داشتن مدارک و مستندات مربوطه که دلالت بر بستانکاری آنان نماید به محل تصفیه به نشانی : تهران – خیابان مرزداران – خیابان ایثار – کوچه مهر – پلاک ۱۲ – طبقه دوم – کد پستی ۱۴۶۴۶۴۳۳۶۳ مراجعه نمایند . این آگهی در سه نوبت و به فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از طی مدت مقرر قانونی هیچگونه درخواستی قابلیت استماع نخواهد داشت.

 

مجید پیراسته مدیر تصفیه شرکت

برگ سبز بردیا (سهامی خاص)

در حال تصفیه

 

دعوت از بستانکارانشرکت هایی که منحل شده و یا در شرف انحلال هستند , باید علاوه بر آگهی انحلال که در روزنامه رسمی چاپ میکنند ،

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت خود را در روزنامه کثیرالانتشار نیز منتشر کنند که به موجب این آگهی از کلیه بستانکاران دعوت میشود ظرف مهلت قانونی با ارائه مستندات بستانکاری خود نسبت به پیگیری بستانکاری خود اقدام نمایند.

جهت سفارش آگهی دعوت از بستانکاران در کلیه نشریات و روزنامه ها با کارشناسان آگهی ما در ارتباط باشید.

همچنین جهت اطلاع از تعرفه درج آگهی در روزنامه اطلاعات، میتوانید تعرفه این روزنامه را در قسمت تعرفه های روزنامه های سراسری سایت مشاهده فرمایید.

تلفن مستقیم آگهی ها:۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

شماره کارشناس آگهی جهت دریافت مشاوره رایگان در واتس آپ : ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵