بایگانی برچسب برای: need-shaping marketing

سه سطح بازاریابی در شرکت ها

سه سطح بازاریابی در شرکت ها

/
شرکت ها به منظور تأمین نیازها و پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مشتری های خود باید سه سطح بازاریابی را شناسایی کرده و مدنظر قرار دهند که این سه سطح بازاریابی عبارتند از: بازاریابی واکنشی، بازاریابی پیش بین و بازاریابی نیاز آفرین