بایگانی برچسب برای: ۱۴ اصل مدیریتی

۱۴ اصل مدیریتی که مدیران آگاه رعایت می کنند

۱۴ اصل مدیریتی که مدیران آگاه رعایت می کنند

/
مدیر باید از ۱۴ اصل مدیریتی که مدیران آگاه رعایت می کنند، آگاهی کامل داشته باشد تا با رفتار و کردار شایسته باعث ارتقای کارکنان و در نهایت سازمان اش گردد.