بایگانی برچسب برای: گسترش کارخانه های فناوری

گسترش کارخانه های فناوری ؛ تحقق ایده های های نو در مسیر توسعه

گسترش کارخانه های فناوری ؛ تحقق ایده های نو در مسیر توسعه

/
گسترش کارخانه های فناوری ؛ تحقق ایده های های نو در مسیر توسعه ایران را با حمایت از کسب و کارهای نوین و استارتاپ های نوپا به همراه خوهد داشت.