بایگانی برچسب برای: گزارش اجتماعى

اصول گزارش ‏نويسى در مطبوعات - گزارش تحقيقى (اجتماعى) (3)

اصول گزارش ‏نویسى در مطبوعات – گزارش تحقیقى (اجتماعى) (۳)

/
در بخش های نخستین این نوشتار درخصوص مسئولیت های خبرنگاری، خبر نویسی و روزنامه نگاری همچنین نقش گزارش در ارائه و پردازش اخبار توسعه و رسالت گزارش نویسان در این مورد، گزارش و طرح نيازهاى اجتماعى و انواع گزارش، مطالبی بیان شد. در این بخش موضوع گزارش تحقیقی و اجتماعی و مسائل مربوط به آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.