بایگانی برچسب برای: کیفیت تولید

نقش آگاهی مصرف کننده در کیفیت تولید

نقش آگاهی مصرف کننده در کیفیت تولید

/
محمد دره وزمی در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اظهار کرد: آگاهی مصرف کننده از حقوق خود موجب افزایش کیفیت تولید و رونق تولید و ایجاد ثروت خواهد شد.