بایگانی برچسب برای: کافمن

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی ـ بخش سوم

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی ـ بخش سوم

/
ایران یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بحران‌های مختلف سیاس…