بایگانی برچسب برای: کارت ملی هوشمند

گمشدن کارت ملی

آگهی گمشدن(مفقودی) کارت ملی

/
کارت ملی یکی از مهمترین مدارک شناسایی افراد محسوب میشود. به محض مفقو…