بایگانی برچسب برای: چاپ کتاب

کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

/
یکی از مهم ترین رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه توجه و عمل به مفهوم م…