بایگانی برچسب برای: چاپ سنگی

تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران - بخش دوم

تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران – بخش دوم

/
بخشی از تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران ازجمله نحوه تکثیر کتاب ها پیش از اختراع صنعت چاپ، منشأ صنعت چاپ و صنعت چاپ پس از قرن دوازدهم در نوشتار پیشین بررسی شد.