بایگانی برچسب برای: چاپخانه

تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران - بخش دوم

تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران – بخش دوم

/
بخشی از تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران ازجمله نحوه تکثیر کتاب ها پیش از اختراع صنعت چاپ، منشأ صنعت چاپ و صنعت چاپ پس از قرن دوازدهم در نوشتار پیشین بررسی شد.
بررسی تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران

بررسی تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران

/
تاریخچه صنعت چاپ در جهان به حوالی پایان قرون وسطی برمی گردد و برخی از مورخان و نویسندگان ازجمله هنری لوکاس منشأ ابداع و اختراع آن را چین می دانند و معتقدند که این هنر از چین به اروپای غربی راه یافته است.