بایگانی برچسب برای: پارس جهد

اگهی مجمع

اگهی دعوت مجمع عمومی شرکت پارس جهد

/
بسمه تعالی جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی تولیدی پارس جهد (سهامی خاص)…
اگهی مجمع

دعوت مجمع عمومی شرکت پارس جهد

/
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسی تولیدی…