بایگانی برچسب برای: ويژگي هاى گزارش خبرى

اصول گزارش ‏نويسى در مطبوعات (2)

اصول گزارش ‏نویسى در مطبوعات (۲)

/
در بخش اول از این نوشتار درخصوص مسئولیت های خبرنگاری، خبر نویسی و روزنامه نگاری همچنین نقش گزارش در ارائه و پردازش اخبار توسعه و رسالت گزارش نوسان در این مورد مطالبی بیان شد. در این بخش موضوع گزارش و طرح نيازهاى اجتماعى مورد بررسی قرار می گیرد.