بایگانی برچسب برای: نقش روابط عمومی در روابط سازمانی

نقش روابط عمومی در روابط سازمانی

نقش روابط عمومی در روابط سازمانی مؤسسات و سازمان ها

/
نقش روابط عمومی در روابط سازمانی ، به عنوان سامانه برقراری ارتباط مؤثر، نزدیک و سازنده مدیریت سازمان با دیگر بخش ها، اعم از بخش های درونی و بیرونی است. با برقراری این ارتباط، می توان امکان تطابق فعالیت های سازمان با نیازهای بیرونی را فراهم آورد.