بایگانی برچسب برای: نظام تأمین اجتماعی

8 الزام رونق توليد که باید مورد توجه قرار گیرد

۸ الزام رونق تولید که باید مورد توجه قرار گیرد

/
اجراى شعارهای اقتصادی و از جمله آن ها « رونق توليد » به الزامات و بسترهايى نياز دارد. الزاماتى كه بايد مورد توجه تمام نهادها، ارگان ها و تک تک افراد جامعه باشد.