بایگانی برچسب برای: نشر افکار عمومی توسط مطبوعات

نقش مطبوعات در شکل گیری افکار عمومی (بخش دوم)

نقش مطبوعات در شکل گیری افکار عمومی (بخش دوم)

/
در بخش نخست این نوشتار با عنوان نقش مطبوعات در شکل گیری افکار عمومی ، در خصوص اولویت اول مطبوعات در میان وسایل ارتباط جمعی به دلیل در دسترس بودن و ماندگاری آن همچنین رسالت و وظایف آن در جامعه مطالبی ارائه شد. در این بخش نقش های مختلفی که مطبوعات برعهده دارد مورد بررسی قرار می گیرد.