بایگانی برچسب برای: موسسه مریم میرزاخانی

اگهی مجمع

آگهی دعوت مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه اطلاعات

/
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم بنیاد غیردولتی پرفسور مریم میرزاخان…