بایگانی برچسب برای: منشور اخلاقی

منشور اخلاقی بین المللی روابط عمومی

منشور اخلاقی بین المللی روابط عمومی

/
منشور اخلاقی بین المللی روابط عمومی در سیزده بند تنظیم و در آن به ایجاد شرایط فرهنگی و اخلاقی، ایجاد الگو و کانال ارتباطی و دیگر مباحث اخلاقی اشاره شده است.