بایگانی برچسب برای: مقدمه ای بر قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور

مقدمه ای بر قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور

/
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ، مجموعه ای از قوانین مربوط به چگونگی تأسیس کانون هاي تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار آگهی هاي تبلیغاتی است که در دوره های مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شده است.