بایگانی برچسب برای: مسئولیت اجتماعی سازمان

اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان +دانلود مقاله

اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان +دانلود مقاله

/
تمایل به سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی سازمان نشان می دهد که این یک هزینه، محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد، نیست بلکه منبعی برای کسب مزیت رقابتی است. امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان برای اکثر سازمان ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می-رود.