بایگانی برچسب برای: مراعات دقت و صحت در خبرنویسی

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

/
در بخش اول این نوشتار نکاتی درخصوص مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ازجمله تأیید منبع خبر، خودداری از حدس و گمان در نقل خبر، بیان خبر از قول حاضرین در صحنه و ... و نمونه هایی از عدم دقت برخی خبرنگاران و خبرگزاری ها که موجب بروز مشکلات برای آنان شده بود، بیان شد. در این بخش ادامه مطالب ارائه می شود.
مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش اول)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش اول)

/
دستيابی به اطلاعات دقيق و درست بزرگ ترین چالشی است که در برابر خبرنگاران قرار دارد. گزارش های اشتباه، خجالت آور است و می تواند هم از نظر مالی و هم از نظر حرفه ای هزینه هايی در بر داشته باشد. اين درس، توصيه های مفيدی را برای دور ماندن از اين خطر و مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ارائه می کند.