بایگانی برچسب برای: مدیریت سکوت کردن

اثرات مدیریت سکوت کردن در مذاکره

اثرات مدیریت سکوت کردن در مذاکره

/
برخی از مردم از اثرات مدیریت سکوت کردن در مذاکره غافل هستند و سکوت را نشانه‌ای از ضعف و ناتوانی می دانند در حالی که سکوت، معمولاً یکی از ابزارهای نمایش قدرت و کسب قدرت در مذاکره است.