بایگانی برچسب برای: مدیریت بحران های اجتماعی

مدیریت بحران های اجتماعی

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی ـ بخش چهارم

/
در ادامه مطالب گذشته با عنوان نقش رسانه ها در مدیریت بحران ه…
نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی -بخش اول

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی -بخش اول

/
ایران یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. هر جا که بحران وجود دارد به ابزار مدیریت آن و رسانه نیاز است. در این نوشتار به نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی می پردازیم.