بایگانی برچسب برای: قانون مناقصات

مناقصات

 پیشنهاد اصلاحاتی در قانون برگزاری مناقصات از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

/
 پیشنهاد اصلاحاتی در قانون برگزاری مناقصات از سوی استصناء (انجمن…
مناقصات

قانون برگزاری مناقصات در تمام خریدهای دولتی و عمومی

/
سایت تعرفه: براساس قانون برگزاری مناقصات در تمام خریدهای دولتی و عمومی بای…