بایگانی برچسب برای: فعالیت در شغل جدید

پیش از شروع فعالیت در شغل جدید باید به این پرسش ها پاسخ دهیم

پیش از شروع فعالیت در شغل جدید باید به این پرسش ها پاسخ دهیم

/
کارهایی که ما در طول ماه های نخست فعالیت در شغل جدید انجام می دهیم، تاثیر انکارناپذیری در موفقیت یا شکست مان دارد. لذا پیش از شروع فعالیت در شغل جدید باید به این پرسش ها پاسخ دهیم