بایگانی برچسب برای: عوامل موثر بر ادراک مشتری

عوامل موثر بر ادراک مشتری کدامند ؟

عوامل موثر بر ادراک مشتری کدامند ؟

/
ادراک مشتری بخشی از تکنیک های جذب مشتری در کوتاه مدت و بلند مدت است. در این رابطه لازم است عوامل موثر بر ادراک مشتری شناخته شود.