بایگانی برچسب برای: علت مقاومت سالمندان در برابر تکنولوژی دیجیتال چیست

علت مقاومت سالمندان در برابر تکنولوژی دیجیتال چیست؟

علت مقاومت سالمندان در برابر تکنولوژی دیجیتال چیست؟

/
علت مقاومت سالمندان در برابر تکنولوژی دیجیتال شاید ترس از اشتباه کردن و نگرانی های بیشتر درباره مسئولیت های اجتماعی است که باعث می شوند افراد سالمند تکنولوژی دیجیتال را پس بزنند.