بایگانی برچسب برای: صنعت چاپ

بررسی تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران

بررسی تاریخچه صنعت چاپ در جهان و ایران

/
تاریخچه صنعت چاپ در جهان به حوالی پایان قرون وسطی برمی گردد و برخی از مورخان و نویسندگان ازجمله هنری لوکاس منشأ ابداع و اختراع آن را چین می دانند و معتقدند که این هنر از چین به اروپای غربی راه یافته است.