بایگانی برچسب برای: صفات خبرنگار

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 2 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۲ )

/
در بخش نخست این نوشتار درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد تیتر نویسی و قواعد لید نویسی مطالبی بیان شد. در این نوشتار مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.