بایگانی برچسب برای: شرکت مجموعه پرسی

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

/
آگهی مناقصه عمومی شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو در ر…
مناقصه

آگهی مناقصه ورق کویل

/
آگهی مناقصه عمومی شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خود…
مناقصه

آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

/
آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو شـرکت مجموعه…
آگهی مجمع

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

/
 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودر…
مناقصه

آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

/
آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (سهامی …
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

/
آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (سهامی …