بایگانی برچسب برای: شرایط بحرانی

۶ نکته ای که نباید در برنامه بهبود تجربه مشتری فراموش کنیم

۶ نکته ای که نباید در برنامه بهبود تجربه مشتری فراموش کنیم

/
 می بایست در بازاریابی، تمرکز اصلی خود را بر تجربه انسانی قرار دهیم. برنامه بازاریابی برای بهبود تجربه مشتری داشته باشیم. این نکات کمک می کند تا مشتری را از دست نداد.