بایگانی برچسب برای: سیستم اطلاعات منابع انسانی

سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS) چیست؟

سیستم اطلاعات منابع انسانی

/
سیستم اطلاعات منابع انسانی با تولید، سازماندهی، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند کمک می کند.