بایگانی برچسب برای: سبک هرم وارونه

تهیه خبر

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۵ )

/
اگر آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را با ما دنبال می کنید می دانید که در بخش های پیشین درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد تیتر نویسی و...مطالبی ارائه شد. در این بخش ادامه مباحث مربوط به این مطلب را پی می گیریم. لطفاً ما را همراهی کنید.