بایگانی برچسب برای: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پتاس خودرو

/
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره…