بایگانی برچسب برای: زمان انتشار آگهی

از آگهی مجامع عمومی چقدر می دانید؟

از آگهی مجامع عمومی چقدر می دانید؟

/
درکلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایدازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددبعمل آید.