بایگانی برچسب برای: رونق تولید

تولید فرهنگ در سال رونق تولید

تولید فرهنگ در سال رونق تولید

/
دانستنی آنلاین: جمشیدی - تولید فرهنگ در سال رونق تولید به این معن…
نقش آگاهی مصرف کننده در کیفیت تولید

نقش آگاهی مصرف کننده در کیفیت تولید

/
محمد دره وزمی در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اظهار کرد: آگاهی مصرف کننده از حقوق خود موجب افزایش کیفیت تولید و رونق تولید و ایجاد ثروت خواهد شد.
رسالت دستگاه های فرهنگی در رابطه با رونق تولید

رسالت دستگاه های فرهنگی در رابطه با رونق تولید

/
رسالت دستگاه های فرهنگی در رابطه با رونق تولید داشتن اهتمام ویژه…
کار کارگر ؛ تحقق شعار “رونق تولید”

کار کارگر ؛ تحقق شعار “ رونق تولید ”

/
بدون تلاش و کار کارگر ، شعار “رونق تولید” تحقق نمی یابد. چرا که یکی از پایه های اساسی تولید نیرو کار و کارگران هستند. توجه بیشتر به کارگر به توسعه و رونق تولید می انجامد.