بایگانی برچسب برای: روان شناسی

بررسی ابعاد روان شناسی در کارآفرینی

بررسی ابعاد روان شناسی در کارآفرینی

/
بررسی ابعاد روان شناسی در کارآفرینی ، متأسفانه توسط کارآفرینان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اکثر افرادی که به کارآفرینی روی می آورند، بیشتر به بعد فنی آن توجه دارند.
روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی

/
براساس تحقیقات گوناگون استفاده از ترکیب رنگ های مناسب باعث افزایش شناسایی برندها تا 80درصد می شود. همچنین آشنایی دیداری مشتریان با برندمان نیز 93درصد رشد خواهد داشت.