بایگانی برچسب برای: روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی

/
براساس تحقیقات گوناگون استفاده از ترکیب رنگ های مناسب باعث افزایش شناسایی برندها تا 80درصد می شود. همچنین آشنایی دیداری مشتریان با برندمان نیز 93درصد رشد خواهد داشت.