بایگانی برچسب برای: رفتار

مدل SBI در ارائه بازخورد به کارکنان چیست؟

مدل SBI در ارائه بازخورد به کارکنان چیست؟

/
مدل SBI شامل سه گام موقعیت (Situation)، رفتار (Behavior) و تاثیر (Impact) است که مدیران و سرپرستان شرکت ها و سازمان ها در ارائه بازخورد به کارکنان خود در پیش می گیرند.