بایگانی برچسب برای: رشد صنايع كوچك و متوسط

صنايع كوچك و متوسط چرا نمی‌توانند رشد کنند؟

صنایع کوچک و متوسط چرا نمی‌توانند رشد کنند؟

/
صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي توسعه‌يافته موجب ايجاد اشتغال، توسعه كسب وكار، كارآفريني، توليد ثروت و كمك به درآمد ملي مي‌شوند.