بایگانی برچسب برای: دیدگاه نئولیبرال

اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان

اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان +دانلود مقاله

/
اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان در حال افزایش است و نتایج استراتژیکی براي شرکت ها در بر دارد. سازمان هاي بزرگ به طور قابل توجهی در فعالیت هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان سرمایه گذاري می کنند.