بایگانی برچسب برای: دقت در خبرنویسی

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش اول)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش اول)

/
دستيابی به اطلاعات دقيق و درست بزرگ ترین چالشی است که در برابر خبرنگاران قرار دارد. گزارش های اشتباه، خجالت آور است و می تواند هم از نظر مالی و هم از نظر حرفه ای هزینه هايی در بر داشته باشد. اين درس، توصيه های مفيدی را برای دور ماندن از اين خطر و مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ارائه می کند.