بایگانی برچسب برای: خلق ایده

بی هدفی آفت جامعه کار ایرانی

بی هدفی آفت جامعه کار ایرانی

/
مشکل بزرگ بی هدفی و هدف نداشتن این روزهای مردم کشور عزیزمان ، مسِئله بسیار جدی و مهمی است که باید بررسی و آسیب شناسی گردد. به ظاهر دلیل هایی از قبیل نداشتن اطلاعات کافی ، نداشتن زمان و … برای توجیه این بی هدفی آفت جامعه کار ایرانی وجود دارد ولی به راستی با کمی تفکر متوجه می شوید ، چنین نیست .