بایگانی برچسب برای: خصایص یک گزارش خوب

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 4 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۴ )

/
در سه بخش نخستین درباره اهمیت خبر ، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد لید نویسی، عوامل خبر، مفاهیم اساسی در خبر نویسی، گزینش گری خبر، انواع خبر، لید خبر، اصول نگارش لید، انواع لید و ... مطالبی ارائه شد. در این بخش مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.