بایگانی برچسب برای: حدس نزنید

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

/
در بخش اول این نوشتار نکاتی درخصوص مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ازجمله تأیید منبع خبر، خودداری از حدس و گمان در نقل خبر، بیان خبر از قول حاضرین در صحنه و ... و نمونه هایی از عدم دقت برخی خبرنگاران و خبرگزاری ها که موجب بروز مشکلات برای آنان شده بود، بیان شد. در این بخش ادامه مطالب ارائه می شود.