بایگانی برچسب برای: جوانان جویای کار

میزان موفقیت مراکز کاریابی در اشتغال

میزان موفقیت مراکز کاریابی در اشتغال جویندگان کار

/
میزان موفقیت مراکز کاریابی در اشتغال جویندگان کار ، موضوع مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما است که بسیاری از جوانان بخصوص افراد تحصیل کرده همچنان بیکار و جویای کار مناسب هستند.