بایگانی برچسب برای: جلسه هم اندیشی آبفا با مسئولین ادارات آموزش و پرورش غرب تهران

برگزاری جلسه هم اندیشی آبفا با مسئولین ادارات آموزش و پرورش

/
همزمان با آغاز ماه مهر و شروع مدارس در راستای فرهنگ سازی و آموزش های مدیریت مصرف بهینه آب لسه هم اندیشی آبفا با مسئولین ادارات آموزش و پرورش غرب تهران با حضور مسئولین روابط عمومی و معاونین ادارات آموزش و پرورش با هدف هماهنگی میان آموزش و پرورش و آبفا در سطح غرب استان تهران برگزار شد.