بایگانی برچسب برای: تکنولوژی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی باعث بیکاری انسان ها نمی شود

هوش مصنوعی باعث بیکاری انسان ها نمی شود

/
نتیجه نظرسنجی اخیر انجام گرفته توسط مؤسسه مارکت فورس از مدیران ارشد دنیا نشان می دهد که هوش مصنوعی باعث بیکاری انسان ها نمی شود .