بایگانی برچسب برای: تقدیر

نحوه درج آگهی تقدیرو تشکر در روزنامه ها

/
آگهی تقدیر و تشکر: چنانچه پس از کسب موفقیتی دوستان و آشنایان ش…