بایگانی برچسب برای: تفوق در بازارها بر رقیبان

اهمیت اطلاعات در بازاریابی

اهمیت اطلاعات در بازاریابی

/
برای ورود به بازارهای جهانی لزوم به دست آوردن اطلاعات ملی، اطلاعات ژئواستراتژیکی، اطلاعات فنی و اطلاعات استراتژیکی و برای به کارگیری مکانیزم ترموستاتیک در تعیین خط‌ مشی بازاریابی امری حیاتی است. همه این مسائل اهمیت اطلاعات در بازاریابی را می رساند.